WinRevize - Zdeněk Prejza, Sadská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

WinRevize

Produkty

Aplikace WinRevize


Program WinRevize je určený pro revizní techniky provádějící revize elektrických instalací, pracovních strojů, hromosvodů, pevně připojených, nepřenosných, upevněných a zdravotnických spotřebičů., v němž lze zpracovávat revizní zprávy, vyhledávat a pracovat s údaji z textů norem obsažených v databázi, oceňovat práce podle ceníku revizních prací……

Nejdůležitější části:

- seznam elektrotechnických norem s plným zněním článků vybraných důležitých elektrotechnických norem

V seznamu i v článcích norem lze vyhledávat požadované údaje dle několika kritérií, současně dle několika různých podmínek. Seznam norem obsahuje cca 12000 záznamů. Články norem jsou ve shodném znění jako v normě, jsou šířeny se souhlasem agentury ČAS. V prodeji je i verze bez článků norem, viz ceník.


- databáze předinstalovaných textů závad, tzv. závadník

Obsahuje nejběžnější závady vyskytující se na revidovaných elektrických zařízeních, slouží pro rychlé přiřazování závad do zpráv včetně klasifikace dle předpisů. V současné době obsahuje přes 7400 závad.

Databáze jsou otevřeny, lze do nich doplňovat údaje. Výrobcem jsou průběžně doplňovány a přizpůsobovány změnám v předpisech.

- ceník VC-7/222/89 pro oceňování revizních prací

Ceník, dle kterého je možno oceňovat revizní práce a tisknout výpis prací s možností úprav položek ceníku, indexace …

- tvorba a evidence revizních zpráv

Tvorba revizních zpráv se provádí vyplněním tabulek příloh, které se mají objevit ve zprávě, vypsáním, zkopírováním nebo převzetím z číselníku, textů potřebných ve zprávě a tiskem. Při vyplňování tabulek jsou k dispozici na mnoha místech rozvinovací nabídky (tzv. comba, nebo roletky), ze kterých lze do vyplňovaných položek přenášet údaje, při vyplňování tabulek lze kopírovat již pořízené záznamy, celé rozvaděče vč. vývodů, celé prostory vč. všech údajů k prostoru. Při opakované nebo podobné revizi lze zkopírovat celá zpráva, která se pak upraví a vytiskne.

V evidenci zpráv lze mj. vyhledávat revizní zprávy dle různých kritérií, např. lze vybrat revize s prošlou revizní lhůtou v daném období, revize určitého zákazníka apod. Lze použít např. pro hlídání termínů periodických revizí.

Při koupi programu WinRevize poskytujeme zdarma WinNářadí.

Program je vytvořen moderní architekturou server klient pro prostředí MS Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11 s nastavenou podporou češtiny tzv. česká Windows.

Zpracování zprávy se provádí osvědčeným způsobem - skládáním zprávy z bloků.

Prvním blokem je tzv. jádro zprávy, které obsahuje titulní stranu zprávy. K dispozici jsou čtyři typy titulních stran. Při pořizování údajů titulní strany zprávy jsou připraveny nabídky s předvyplněnými údaji, ze kterých lze tyto údaje přebírat. Pro stanovení termínu příští revize je k dispozici aktivní tabulka termínů obsažená v normě ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 62305 ed.2. Jádro zprávy dále volitelně obsahuje části zprávy rekapitulace příloh, předmět revize, použité podklady, použité předpisy, vyskytující se vnější vlivy, popis zařízení, úkony provedené při revize el. instalace, další provedené úkony, závěr zprávy, návrh opatření. Všechny části jsou podporovány číselníkem, ve kterém je možno mít připraveny opakující se texty. Texty z číselníku lze při tvorbě zprávy přenášet do zvolené části zprávy. Číselníky jsou uživatelsky modifikovatelné. Rekapitulaci příloh zpracovaných lze automaticky vygenerovat, do rekapitulace lze vkládat i názvy příloh zpracovaných jinak.

Další bloky jsou tvořeny z údajů vložených do tabulek. K dispozici jsou tabulky připravené pro vkládání různých typů informací o revidovaném elektrickém zařízení. Tiskové sestavy vytvořené z informací ve vyplněných tabulkách jsou jako příloha zprávy. Do zprávy mohou být použity libovolné tabulky dle uvážení technika, u jednoduchých zpráv nemusí být využita žádná tabulka, potřebné informace mohou být vloženy do některé části jádra zprávy.

V první skupině jsou tabulky se vztahem k nějakému místu, resp. prostoru
např. tabulky prostorů s ochranou slouží pro vložení informací o vyskytujících se částech elektrického zařízení a způsobu ochrany před nebezpečným dotykem. Tabulka prostorů bez ochrany informace o vyskytujících se částech elektrického zařízení bez informací o ochraně před NDN. Tabulka izolace okolí vhodná např. pro výsledky měření ochrany nevodivým okolím. Tabulka osvětlení, pospojení, antistatických podlah informace o měření údajů vyplývajících z názvů tabulek. Tabulky spotřebičů stručná, podrobná a zdravotnických spotřebičů slouží k ukládání informací o měřeních na spotřebičích. Jedná se o měření na spotřebičích, které nepodléhají ČSN 33 1600 ed.2 např. pevně připojené, upevněné, nepřenosné, zdravotnické spotřebiče. Tabulka pracovních strojů umožňuje vkládat informace o revizích pracovních strojů ve smyslu ČSN EN 60204-1 ed.2. Všechny tabulky jsou vybaveny možností přebírání předem připravených opakujících se výrazů z číselníků. Číselníky jsou obvykle přístupné pomocí rozvinovacích nabídek, tzv. comb, resp. roletek. Obsahy číselníků jsou uživatelsky editovatelné. Ve všech tabulkách lze kopírovat celý záznam výhodné u podobných údajů. Zkopírovaný záznam lze po zkopírování upravovat. Informace ve všech tabulkách této skupiny jsou vždy vztaženy k určitému prostoru, který je záhlavím tabulky. Lze také provést kopii celého prostoru, tj. stiskem jednoho tlačítka lze zkopírovat obsah všech tabulek obsahujících záznamy vztažené ke kopírovanému prostoru. Kopírovat s prostorem lze také pouze vybrané tabulky. Tato možnost značně urychlí práci např. při revizi budovy, která má některé prostory shodné, nebo podobné obvyklé např. u školních, nebo kancelářských budov. Tabulka zjištěných závad umožňuje pořídit seznam závad zjištěných při prováděné revizi. Závady lze vztáhnout ke konkrétnímu prostoru, nebo je lze pořizovat jako obecné, bez vazby na konkrétní prostor. Pro zpracování seznamu zpráv je k dispozici závadník, který obsahuje cca 6120 záznamů. Jedná se texty připravené pro vložení do zprávy. Texty jsou opatřeny klasifikací závady podle norem a předpisů. Při zpracování závad je možné využít i seznam norem dohledat potřebné, nebo článků vybraných norem.

Druhá skupina tabulek má vztah k rozvaděčům. Zde se jedná o tabulky vývodů z rozvaděčů, měření na proudových chráničích, měření odporu ochranného vodiče na vývodech z rozvaděčů. V tabulkách se uvádějí naměřené a zjištěné hodnoty
cíl obvodu, jištění, vedení, naměřené hodnoty. Informace v tabulkách skupiny jsou vždy vztaženy k určitému rozvaděči, který je záhlavím tabulky. Jako v předchozí skupině lze i zde přebírat výrazy z číselníků, kopírovat celé záznamy, kopírovat tabulky vybraného rozvaděče.

Třetí skupina je určena pro zpracování informací o revizích hromosvodů
objekt s hromosvodem, svody hromosvodu na objektu, vč. měření zemních přechodových odporů, vizuální prohlídky, měření přechodů při revizi hromosvodu. Tabulky jsou přizpůsobeny novým normám pro revize hromosvodů, zejména ČSN EN 62305-3 ed.2. Tabulky jsou podporovány číselníky, umožňují kopírování záznamů, objektů.

Čtvrtá skupina je připravena pro informace o měřeních na uzemněních
použitelné např. pro měření zemničů hlavní ochranné přípojnice objektu.

Zprávu lze rovněž zpracovat do formuláře obdobného původnímu formuláři obsaženému v ČSN 34 3810. Zde je podpora schránkou a číselníkem umožňujícím manipulaci s celými bloky textů.

Při opakované revizi lze původní zprávu zkopírovat, upravit a vytisknout. Dále lze možnosti kopie celé zprávy využít při zpracování zprávy na zařízení, které je podobné jinému, dříve zpracovávanému, lze si také vytvořit šablony zpráv, které se pak pouze kopírují a upravují dle skutečnosti.

Program je vybaven množstvím nastavitelných parametrů, kterými lze ovlivnit výsledný vzhled zprávy, chování programu při zpracování dat.

Tiskové výstupy jsou upravitelné, tj. je možnost změnit vzhled tiskových výstupů. Protože úpravy tiskových výstupů vyžadují určité znalosti z oblasti programování, provádíme realizovatelné úpravy na základě předchozí dohody. Upravené tiskové šablony jsou poměrně malé soubory, lze je tedy bez potíží posílat prostřednictvím elektronické pošty.

Registrovaným uživatelům pravidelně zasíláme nabídky novinek. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky